Partnerstwo

Współdziałanie utożsamiane jest ze współpracą i kooperacją. W ujęciu organizacyjno-ekonomicznym to różnego rodzaju związki zachodzące między jednostkami lub grupami społecznymi dążącymi w tym samym czasie do realizacji wspólnego celu.

Cele współdziałania:
- rozwój przedsiębiorstwa i umocnienie jego pozycji na rynku,
- utrzymanie określonej pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
- lepsze wykorzystanie zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa,
- dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Paradygmat KKK
Relacje dostawca-odbiorca zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym również współdziałającymi w łańcuchu dostaw mogą przyjmować różne charakter.
Konkurencja, kooperacja, kontrola - mechanizm koordynacji związków międzyorganizacyjnych.

Konkurencja - rywalizacja pomiędzy niezależnymi podmiotami działającymi na tym samym poziomie branży. Ma charakter relacji poziomej dwukierunkowej.
Kooperacja - porozumienie explicite lub implicite pomiędzy niezależnymi podmiotami. Ma charakter relacji pionowej dwukierunkowej, z której podmioty osiągają wzajemne korzyści na określonych wcześniej płaszczyznach.
Kontrola - formalna lub nieformalna więź pomiędzy podmiotami, w której jedna strona układu ma silniejszą pozycję w stosunku do drugiej. Ma ona charakter relacji pionowej jednokierunkowej.

Różnice między podejściem tradycyjnym (konfrontacją) a partnerstwem

cecha konfrontacja partnerstwo
podstawa składania zamówień cena doświadczenie, zdolności, umiejętności rozwiązywania problemów
wkład dostawcy w projekt brak zaangażowania aktywny uczestnik projektowania
postrzeganie dostawcy outsourcing zastępowanie wewnętrznych umiejętności komplementarność dla wewnętrznych umiejętności i zdolności
liczba dostawców duża dla bezpieczeństwa bardzo ograniczona
tworzenie związków krótkie długookresowe
rotacja dostawcy wysoka niska
rutynowe wzajemne oddziaływania "na wyciągnięcie ręki", formalne oparte na umowach prawnych bliskie, nieformalne, oparte na zaufaniu
wzajemne widzenie związku walka w związku - związek typu wygrany-przegrany związek typu wygrany-wygrany
częstotliwość kontaktów ograniczona do wymiany zamówień stała
pogląd na dzielenie się informacją ścisła kontrola informacji służąca obronie przewagi w negocjacjach otwarte dzielenie się krytycznymi informacjami
stopień zaufania i szacunek niski lub żaden bardzo wysoki

Definicja partnerstwa logistycznego:
- ukształtowane na podstawie współpracy między uczestnikami łańcucha dostaw (sieci dostaw), dobrowolne, trwałe związki bazujące na zaufaniu, podziale ryzyka i korzyści, przejawiające się w powiązaniach technologicznych, informacyjnych i osobistych, które prowadzą do osiągnięcia efektu organizacyjnego i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

W warunkach gospodarki rynkowej partnerski układ między uczestnikami łańcucha dostaw powinien wynikać z:
- wspólnego interesu w ramach funkcji celu procesu logistycznego
- wiedzy o działalności partnerów w tym o specjalizacji, kompetencjach i odpowiedzialności
- stylu działania umożliwiającego uczestnikom bezkonfliktową kooperację zwłaszcza elastyczność
- możliwości tworzenia miechanizmów stymulacyjnych do poprawy jakości działania (unowocześnienie produkcji itd)
- wspólnego udziału w działaniach na rzecz zwiększenia rynku zbytu i uzyskania rozsądnych zysków.

Cechy partnerstwa:
- selektywne dopasowanie (partnerzy posiadają kompatybilne, korporacyjne kultury i wartości),
- dzielenie się informacjami (strategicznymi/operacyjnymi),
- specyfika działań (podział ról),
- podstawowe zasady (procedury i polityki są wyraźnie nakreślone),
- zasady wyjścia (sposób zerwania współpracy jest ściśle określony).

Typy partnerstwa

typ czas trwania intensywność współpracy
typ I krótkotrwały okres ograniczona współpraca w zakresie koordynacji działań - tylko w obrębie jednego zakładu lub obszaru funkcjonalnego partnerów
typ II długi, ale ściśle wyznaczony okres przejście od koordynacji działań do ich integracji między wieloma zakładami lub obszarami funkcjonalnymi partnerów
typ III brak określonych terminów zakończenia współdziałania znaczący poziom integracji operacyjnej, prowadzący do postrzegania partnera jako przedłużenia własnej organizacji

Zmiany prowadzące do poszukiwania nowych form współdziałania:

 

 

Kącik naukowy
Menu