Łańcuch dostaw - podstawowe pojęcia

Łańcuch dostaw to grupa przedsiębiorstw współpracujących i występujące pomiędzy nimi przepływy strumieni produktów, informacji i środków finansowych. Celem jest dostarczenie ostatecznemu klientowi produktów i usług o jak najwyższej jakości.

Ogniwo łańcucha dostaw - organizacja, która uczestniczy w przepływach strumieni materiałowych, informacyjnych i finansowych łańcucha dostaw.

Łańcuch dostaw można rozpatrywać w dwóch ujęciach:
1) przepływowym - skupia się ono na przepływie strumieni fizycznego, informacyjnego i finansowego. Przepływ ten obejmuje obszar logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (od pierwszego dostawcy do ostatecznego klienta).
2) podmiotowym - kładzie ono nacisk na współpracujące w łańcuchu przedsiębiorstwa.

Postrzegać łańcuch dostaw można przez pryzmat:
- lokalizacji zakładów produkcyjnych,
- produkcję,
- zapasy (które mają przeciwdziałać zjawisku niepewności i nieprzewidzianego wzrostu popytu),
- transport (fizyczna obsługa ł.d. - gwarancja, że każde ogniwo łańcucha otrzyma pożądane produkty zgodnie z zasadą 7W).

Łańcuch dostaw możemy podzielić na:
- zewnętrzny (charakterystyczne jest występowanie lidera ł.d. - nie musi to być przedsiębiorstwo produkcyjne),
- wewnętrzny (w obrębie przedsiębiorstwa).

Definicje zarządzania łańcuchem dostaw:
- Filozofia integracji zarządzania całym przepływem w kanale dystrybucyjnym od początkowego dostawcy do ostatecznego klienta.
- Strategiczna koncepcja polegająca na rozpoznaniu i zarządzaniu sekwencją działań dodających wartość do produktów przepływających przez ciąg dostawczy od dostawcy do klienta.
- Zintegrowane zarządzanie sekwencjami przepływu logistycznego, przetwarzaniem i czynnościami związanymi z obsługą od dostawcy do klienta niezbędnymi do wytworzenia produktu w sposób sprawny i efektywny.

Różnice pomiędzy zarządzaniem logistycznym a zarządzaniem łańcuchem dostaw.

cecha zarządzanie logistyczne zarządzanie łańcuchem dostaw
zarządzanie zapasami niezależne od pozostałych ogniw wspólna polityka zapasów
koszt całkowity minimalizacja kosztu logistycznego przedsiębiorstwa korzyści kosztowe dla całego łańcucha dostaw
horyzont czasowy krótki długi
wymiana informacji ograniczona do potrzeb bieżących transakcji w zależności od wymogów planowania i kontroli
zakres planowania tylko dla poszczególnych transakcji stałe
wspólne strategia działania nie ma znaczenia zgodnie z zakresem kluczowych relacji
liczba dostawców duża w celu zwiększenia konkurencji mała w celu polepszenia koordynacji
przywództwo niepotrzebne potrzebne dla skoncentrowania procesu koordynacji
podział ryzyka i korzyści ryzyko i korzyści we własnym zakresie ryzyko i korzyści wspólnie dzielone w dłuższym okresie czasu
szybkość realizacji operacji i przepływów informacyjnych i rzeczowych bariery w przepływie, produkcja na magazyn orientacja na klienta, połączenie przepływów, JiT, QR
systemy informacyjne niezależne kompatybilne o kluczowym znaczeniu dla komunikacji

Zarządzanie łańcuchem dostaw - zarządzanie stosunkami z dostawcami odbiorcami i klientami w celu dostarczenia najwyższej wartości dla klienta po niższych kosztach dla całego łańcucha.
Wśród kluczowych elementów mających wpływ na z.ł.d. można wymienić:
- szybkie reagowanie na potrzeby klienta,
- niezawodność i efektywność działania,
- partnerskie relacje z uczestnikami ł.d.

 

Kącik naukowy
Menu