Koordynacja w łańcuchu dostaw

Integracja działań logistycznych polega na tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjnych, które doprowadzą do czasowo-przestrzennej koordynacji przepływów produktów i informacji, które stanowią istotę funkcjonowania sprawnego łańcucha dostaw.

     Cele koordynacji łańcucha dostaw:
- maksymalizacja łącznego zysku łd,
- poprawa poziomu obsługi,
- minimalizacja łącznych zapasów,
- uniknięcie skutków efektów nadmiernej reakcji (efekt byczego bicza),
- płynny przepływ towarów w łd.

    Przyczyny braku koordynacji łd:
1) konfliktowe cele różnych faz łd,
    - każda faza ma innego właściciela i maksymalizuje swoje zyski.
2) Zniekształcenie informacji przepływających między fazami łańcucha dostaw.
    - poszczególne fazy nie dzielą się kompletnymi informacjami między sobą.
    - współczesne łańcuchy dostaw produkują szeroki asortyment produktów. Występują trudności w koordynacji wymiany informacji z tysiącami dostawców i odbiorców.

Wyzwanie dla łd to osiągnięcie koordynacji mimo występujących wielu właścicieli w łd i zwiększonej różnorodności wyrobów.

    Sposoby koordynacji łd:
1) podporządkowanie celów i inicjatyw różnych obszarów funkcjonalnych oraz faz wspólnemu celowi łd:
    - regulowanie decyzji między obszarami funkcjonalnymi i fazami,
    - odpowiednia polityka cenowa,
    - zmiana "sprzedaży do detalisty" na "sprzedaż od detalisty",
2) poprawa akuratności informacji:
    - wymiana informacji o poziomie sprzedaży,
    - kooperacyjne prognozowanie i planowanie,
    - wprowadzanie jednego punktu sterowania uzupełnieniem,
3) poprawa operacyjnego działania pod kątem redukcji czasów realizacji i wielkości partii,
4) ustalenie strategii cenowej dla stabilizacji zamówień:
    - zastąpienie rabatów ilościowych stałymi niskimi cenami,
    - stabilizacja cen dla ograniczenia zakupów wyprzedzających,
5) budowa zaufania i strategicznego partnerstwa w łd.

    Bariery w koordynacji:
- brak wymiany informacji między fazami łd,
- prognozowanie oparte na zamówieniach, a nie na popycie klienta ostatecznego,
- długie czasy realizacji uzupełniania zapasów,
- duże wielkości partii,
- racjonowanie zamówień prowadzące do większych wielkości zamówień,
- rabaty ilościowe oraz promocje stymulujące zakupy w przód,
- brak zaufania między uczestnikami łd.

Wśród strategicznych działań w ł.d. kilka odgrywa kluczową rolę:
- koncepcja czasu w procesach wewnątrz łańcucha dostaw (szybkość reakcji w ł.d. na składane zamówienia),
- jakość w ł.d. (kompleksowe zarządzanie jakością),
- podwyższanie produktywności aktywów (redukcja zapasów),
- potrzeby reinżynierii przedsiębiorstw (ocena wewnętrznych procesów przedsiębiorstw w celu koncentracji na czynnikach tworzących wartość dla klientów),
- koncentracja na satysfakcjonowaniu klientów.

Podstawowe logistyczne koncepcje zarządzania wykorzystywane w ł.d.:
- jakość (TQM);
- zarządzanie czasem (TBM, QR, ECR, JiT);
- zarządzanie relacjami z klientami (QR, ECR, CRM, CR).

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest procesem dynamicznym w którym wykorzystuje się instrumenty takie jak:
- outsourcing,
- benchmarking,
- BPR,
- lean management,
- controling

 Łańcuchy dostaw szczupłe kontra zwinne:

cecha łańcuch szczupły łańcuch zwinny
typowe produkty dobra masowe produkty mody
popyt rynkowy przewidywalny zmienny
zróżnicowanie produktu małe duże
cykl życia produktu długi krótki
priorytet klienta cena dostępność
marża zysku niska wysoka
dominujące koszty koszty produkcji koszty marketingu
konsekwencje wyczerpania zapasów umowne, odsunięte w czasie natychmiastowe i zmienne
polityka zakupowa zakup materiałów przydział mocy produkcyjnych
wzbogacenie informacji bardzo pożądane obowiązkowe
mechanizm prognozowania algorytmiczny konsultacyjny
ukierunkowanie logistyki eliminacja marnotrawstwa klienci i rynki
kluczowe mierniki mierniki efektów, np. wydajności i kosztów mierniki zdolności i zadowolenia klienta
organizacja procesu standaryzacja pracy, przestrzeganie norm autonomia operatora oparta na samodyscyplinie
planowanie logistyczne regularne natychmiastowa reakcja
współpraca partnerska stała i długofalowa płynne klastry

 

Kącik naukowy
Menu