Działania logistyczne

 Do zadań, za które może odpowiadać logistyk należą:

 

Przemieszczanie i transport dóbr

Transport jest ważnym elementem systemu logistycznego. Logistyka koncentruje się bowiem głównie na fizycznym przemieszczaniu lub przepływie dóbr albo na sieci, w której przemieszczane są produkty. Na tę sieć składają się m.in. firmy transportowe, które świadczą usługi różnym przedsiębiorstwom. Logistyk jest odpowiedzialny za wybór środka transportu wykorzystywanego do przemieszczania surowców i wyrobów gotowych albo za rozwój podsystemu transportu w swojej firmie.

Składowanie

Obejmuje ono zarządzanie zapasami oraz magazynowanie. Istnieje bezpośrednia zależność między transportem a wymaganym poziomem zapasów i liczbą magazynów. Np., jeśli firmy korzystają z powolnych środków transportu, muszą utrzymywać wyższy poziom zapasów i dysponować odpowiednio większą powierzchnią magazynową. Mogą one także wykorzystać szybsze środki transportu i dzięki temu zlikwidować niektóre magazyny i gromadzone w nich zapasy.

Pakowanie

Przedmiotem zainteresowania logistyki są również opakowania przemysłowe (zbiorcze, zewnętrzne). Wybrany środek transportu wpływa na rodzaj opakowań używanych zarówno w trakcie przemieszczania wyrobów gotowych na rynek, jak i w trakcie transportu zaopatrzeniowego do firmy. Przykładowo, korzystanie z transportu wodnego lub kolejowego wymaga poniesienia dodatkowych wydatków na bardziej odporne opakowania ze względu na większe ryzyko uszkodzenia produktów. W wielu przypadkach wybór droższego środka transportu, np. samolotu wpłynie na obniżkę kosztów opakowań.

Manipulacje materiałami

Są one przedmiotem zainteresowania także innych obszarów funkcjonalnych w typowym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Manipulacje materiałami odgrywają istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu magazynu. Logistycy są odpowiedzialni za dostarczenie towarów do magazynu, ich rozmieszczenie i transport z miejsc składowania do strefy kompletowania zamówień i ewentualnie do strefy wysyłki (tam zostaną ponownie załadowane na środki transportu i wywiezione z magazynu). Do manipulacji materiałami stosuje się zwykle zmechanizowany sprzęt do przemieszczania towarów na niewielkie odległości, np. przenośniki, suwnice, wózki widłowe, kontenery, palety.

Realizacja zamówień

Polega ona na realizacji czynności (działań) związanych z kompletowaniem produktów wg zamówień złożonych przez klientów. Cykl/czas realizacji zamówienia jest to czas jaki upływa od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu faktycznego dostarczenia mu towaru w odpowiednim stanie. Jeśli np zamówienie jest realizowane w ciągu 10 dni - odbywa się wtedy przekazanie i opracowanie zamówienia, przygotowanie zamówionych towarów oraz ich wysyłka do klienta. Opracowanie zamówienia może zająć 5 dni, a przygotowanie zamówionych towarów 3 dni, więc towary te muszą być przemieszczone do klienta w ciągu dwóch dni. Krótki czas dostawy może wymagać droższego (szybszego) środka transportu. Gdy opracowywanie zamówień traktuje się jako element systemu logistycznego, wówczas firma może zdecydować się na takie usprawnienia, jak możliwość składania zamówień telefonicznie, zainstalowanie większej liczby komputerów do opracowywania zamówień, tak aby skrócić jego czas do 3 lub mniej dni. Pozwoli to na wykorzystanie znacznie tańszego środka transportu, chociaż cykl realizacji zamówienia będzie trwał nadal 10 dni.

Prognozowanie

Trafne prognozowanie zapotrzebowania na zapasy materiałów i części zamiennych ma istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania zapasami. Odnosi się to zwłaszcza do firm wykorzystujących w gospodarowaniu zapasami koncepcje Just-in-time (JIT) lub planowania potrzeb materiałowych (MRP). W takich przypadkach dział logistyki powinien opracować właściwe prognozy, aby dokładnie i efektywnie sterować zapasami.

Planowanie produkcji

Jest ściśle powiązane z prognozowaniem efektywnego sterowania zapasami. Kiedy dział logistyki opracuje już stosowne prognozy popytu, oceni poziom zapasów bieżących i stopień ich wykorzystania, menedżerowie ds. produkcji mogą określić ilość produktów niezbędnych do zaspokojenia popytu rynkowego.

Zakupy

Zakupy lub zaopatrzenia to kolejny obszar działalności, który wchodzi w zakres logistyki. Bierze się to stąd, że koszty transportu są bezpośrednio związane z położeniem geograficznym (odległością) źródeł surowców i podzespołów potrzebnych firmie do produkcji. Nabywana ilość surowców i podzespołów również wpływa na koszty transportu i zapasów.

Obsługa klienta

Skupia wszelkie rodzaje działalności logistycznej firmy. Decyzje dotyczące zapasów, transportu i magazynowania mają związek z wymaganiami w zakresie obsługi klienta. Chociaż dział logistyki  nie sprawuje pełnej kontroli nad obsługą klienta, to odgrywa bardzo ważną rolę w dostarczaniu klientom właściwych produktów, we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Decyzje logistyczne co do dostępności produktów i czasu dostawy w zasadniczy sposób wpływają na poziom obsługi klienta.

Lokalizacja obiektów produkcyjnych i magazynowych

Zmiana lokalizacji może zmienić odległość w czasie i przestrzeni między poszczególnymi zakładami firmy i jej rynkami zbytu lub między zakładami a źródłami zaopatrzenia. Zmiany te też będą wpływały na wysokość stawek przewozowych i obsługę transportową, obsługę klienta i wielkość zapasów. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje lokalizacyjne są koszty transportu.

Inne rodzaje działań logistycznych

W przedsiębiorstwach wytwarzających artykuły trwałego użytku lub produkty przemysłowe w zakres działalności logistycznej wlicza się obsługę posprzedażną i dostarczanie klientom części zamiennych, załatwienie zwrotów oraz gromadzenie i usuwanie odpadów produkcyjnych. W takich przypadkach niezbędne jest zintegrowane podejście do logistyki. Logistycy biorą udział w projektowaniu produktów, świadczą usługi konserwacyjne, odpowiadają za dostawę części zamiennych, gdyż decyzje dotyczące transportu i składowania wpływają na te obszary działalności. 

 

 

 

Kącik naukowy
Menu